France JAMET : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по рибно стопанство 

Последни дейности 

Насоки за политиките на заетост на държавите членки (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Управление на отпадъците (B8-0231/2019) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка