Nosheena MOBARIK : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Обратна връзка