Asim ADEMOV : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Последни дейности 

Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg)  
 
Писмени обяснения на вот 
Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка