Asim ADEMOV : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Последни дейности 

Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (A8-0298/2018 - Cătălin Sorin Ivan)  
 
Писмени обяснения на вот 
Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)  
 
Писмени обяснения на вот 
Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (A8-0310/2018 - Alain Cadec)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка