Asim ADEMOV : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Последни дейности 

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)  
 
Писмени обяснения на вот 
Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin)  
 
Писмени обяснения на вот 
Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения (A8-0269/2018 - Angelika Niebler)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка