Erika MANN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-03-2007 / 23-05-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно стратегическото партньорство ЕС-Мексико  
- INTA_AD(2009)416285 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно Политиката на Китай и нейното отражение върху африканските страни  
- INTA_AD(2008)398649 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали  
- ITRE_AD(2007)391967 -  
-
ITRE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно обозначението за произход на европейските ножарски изделия  
- P6_DCL(2007)0072 - Отпаднала  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Брой подписали : 169 - 04-12-2007
Писмена декларация on the future of the European textile industry EN  
- P6_DCL(2004)0047 - Отпаднала  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Дата на внасяне : 11-11-2004
Срок : 11-02-2005
Брой подписали : 79 - 11-02-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.