• Werner   LANGEN  

Werner LANGEN : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  
- ECON_AD(2018)625343 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година  
- ECON_AD(2017)595630 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2015 година  
- ECON_AD(2017)595632 -  
-
ECON