Richard HOWITT : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

членове 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Комисия по външни работи
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Подкомисия по правата на човека
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Заместник 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 194 и член 162, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 52а

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 53, член 54, приложение V

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 205а

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно частния сектор и развитието  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 123, член 128, член 130б, член 135

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 128

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 130, приложение II

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно липсата на адекватни извънучилищни структури за полагане на грижи за децата с увреждания в ЕС  
- P8_DCL(2015)0009 - Отпаднала  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Дата на внасяне : 09-03-2015
Срок : 09-06-2015
Брой подписали : 175 - 10-06-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси