Giles CHICHESTER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Европейски парламент

Заместник-председател 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Бюро на Европейския парламент
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни