Robert EVANS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-03-2007 / 01-05-2007 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия
 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 26-01-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 15-03-2006 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Зелената книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап  
- TRAN_AD(2008)398494 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от засилен мониторинг и налагане на директивата относно защитата на животните, отглеждани за селскостопански цели, и по-специално по отношение на оскубването на гъски  
- P6_DCL(2009)0017 - Отпаднала  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 53 - 08-05-2009
Писмена декларация за положението на лъвове в румънските зоологически градини  
- P6_DCL(2007)0073 - Отпаднала  
Robert EVANS , Dame Glenis WILLMOTT , Gabriela CREȚU , David MARTIN  
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Брой подписали : 42 - 04-12-2007
Писмена декларация за забрана на борбата с бикове в рамките на целия ЕС  
- P6_DCL(2007)0002 - Отпаднала  
Robert EVANS , Mojca DRČAR MURKO , Gitte SEEBERG , Carl SCHLYTER  
Дата на внасяне : 15-01-2007
Срок : 15-04-2007
Брой подписали : 211 - 15-04-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.