Mario BORGHEZIO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 21-07-2004 / 25-07-2004 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 26-07-2004 / 26-04-2006 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото
 • 27-04-2006 / 12-12-2006 : Независими членове
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-09-2004 / 26-04-2006 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 18-11-2004 / 26-04-2006 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 31-01-2007 / 21-09-2008 : Комисия по правни въпроси
 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от приемането на подробна политика за планинското наследство и неговото опазване  
- P6_DCL(2009)0043 - Отпаднала  
Erminio Enzo BOSO , Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 01-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 16 - 08-05-2009
Писмена декларация за недопустимите репресии от страна на Китай спрямо тибетския народ  
- P6_DCL(2008)0027 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 32 - 10-07-2008
Писмена декларация за безопасността на труда и поведението на ThyssenKrupp в Торино  
- P6_DCL(2008)0007 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 08-05-2008
Брой подписали : 29 - 08-05-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.