Csaba ŐRY
 • Csaba
  ŐRY
 • Унгария
 • Роден: 12 Май 1952 г., Budapest

Политически групи

 • 18.04.2003 / 30.04.2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 14.07.2009 / 23.07.2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 24.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Унгария)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Унгария)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Унгария)

Член

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16.09.2009 / 28.03.2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по развитие
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по развитие
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по развитие
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по развитие
 • 16.09.2009 / 29.09.2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 30.09.2009 / 28.03.2012 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по развитие
 • 27.03.2012 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Наблюдател

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

44

Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Стратегия на ЕС срещу бездомността (разискване)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(5)

Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(15)

Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(15)

Социално измерение на Икономическия и паричен съюз (разискване)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(17)

Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (разискване)

11-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-11(5)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

14

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година – всички раздели

EMPL
06-09-2013 EMPL_AD(2013)514863

СТАНОВИЩЕ относно бюджета за 2014 г. – мандат за тристранната среща

EMPL
21-06-2013 EMPL_AD(2013)507998

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2010 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на Европейския съюз

EMPL
15-02-2012 EMPL_AD(2012)478723

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел ІІІ, Комисия

EMPL
15-02-2012 EMPL_AD(2012)478510

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2010 година

EMPL
15-02-2012 EMPL_AD(2012)478473

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2010 година

EMPL
15-02-2012 EMPL_AD(2012)478472

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2010 година

EMPL
15-02-2012 EMPL_AD(2012)478470

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2010 година

EMPL
15-02-2012 EMPL_AD(2012)478469

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2009 г.

EMPL
02-02-2011 EMPL_AD(2011)452824

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2009 година

EMPL
02-02-2011 EMPL_AD(2011)452822

Становища в качеството на докладчик в сянка

19

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2012 година

EMPL
14-02-2014 EMPL_AD(2014)524627

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2012 година

EMPL
14-02-2014 EMPL_AD(2014)524626

СТАНОВИЩЕ относно преговорите относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)527870

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на Европейския съюз

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524629

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524628

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2012 година

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524624

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III — Комисия

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524623

СТАНОВИЩЕ относно последващите действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513045

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение

EMPL
10-04-2013 EMPL_AD(2013)500513

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2011 година

EMPL
05-03-2013 EMPL_AD(2013)501993

Предложения за резолюции

18

Предложение за резолюция относно младежката безработица

10-06-2013 B7-0270/2013

Писмени декларации

1

Писмена декларация относно създаване на Дирекция за хората с увреждания към Европейската комисия

16-01-2014 P7_DCL(2014)0007 Отпаднала

Детайли

Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ

Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 125 - 17-04-2014

Парламентарни въпроси

12

Свободата на движение в ЕС

07-01-2014 O-000003/2014 Комисията

Свободата на движение в ЕС

07-01-2014 O-000002/2014 Съвета

Зачитане на основното право на свободно движение за Румъния и България

04-12-2013 O-000140/2013 Комисията

  Redundancies at Netjets

16-01-2013 E-000413/2013 Комисията

Информация относно мерки за справяне с младежката безработица

17-12-2012 E-011514/2012 Комисията

  Social security regulations - air crews

11-10-2012 E-009186/2012 Комисията

Свободно движение на работниците в рамките на Европейския съюз

07-12-2011 O-000320/2011 Комисията

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав

24-01-2011 O-000014/2011 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

22

Организация на работното време (разискване)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(17)

Организация на работното време (разискване)

15-12-2008 P6_CRE-REV(2008)12-15(14)

Временна заетост (разискване)

20-10-2008 P6_CRE-REV(2008)10-20(13)

Демографско бъдеще на Европа (разискване)

20-02-2008 P6_CRE-REV(2008)02-20(12)

Преносимост на допълнителните пенсионни права (разискване)

20-06-2007 P6_CRE-REV(2007)06-20(2)

Доклади – в качеството на докладчик

5

  REPORT Report on the transitional arrangements restricting the free movement of workers on EU labour markets

EMPL
22-03-2006 A6-0069/2006

  REPORT on social inclusion in the new Member States

EMPL
29-04-2005 A6-0125/2005

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно бюджетния контрол на средствата на ЕС в Афганистан

DEVE
10-11-2008 DEVE_AD(2008)412324

Предложения за резолюции

2

Парламентарни въпроси

9

  Pension benefit settlements in the different EU Member States

10-06-2008 E-3521/2008 Комисията

  US visa requirement for EU citizens from 10 Member States

22-11-2006 O-0127/2006 Комисията

  Postponement of the accession of the new Member States to the Schengen area

03-10-2006 O-0112/2006 Комисията

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0098/2005 Комисията

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0097/2005 Съвета

  Illegal harassment of Hungarian/EU businesses providing services in Germany

06-07-2005 E-2625/2005 Комисията

  Discrimination against workers and companies from the new Member States in the EU internal market

31-03-2005 O-0048/2005 Комисията

  Long-term consequences of the Second World War

09-03-2005 O-0027/2005 Комисията

  Long-term consequences of the Second World War

09-03-2005 O-0026/2005 Съвета

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

1

  European economic and social model

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(8)

Декларации (7-ми парламентарен мандат)