David CASA
 • David
  CASA
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Член
 • Малта Partit Nazzjonalista
 • Роден: 16 Ноември 1968 г., Valletta

Изказвания на пленарно заседание

731

Изпълнението по социалния стълб (разискване)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (разискване)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Преглед на малтийското председателство (разискване)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (разискване)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Становища в качеството на докладчик

9

СТАНОВИЩЕ относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2013 г. на Европейската централна банка

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Становища в качеството на докладчик в сянка

2

СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Институционални предложения за резолюции

8

Предложение за обща резолюция относно младежката заетост

16-07-2014 RC-B8-0027/2014

Предложение за резолюция относно младежката заетост

15-07-2014 B8-0051/2014

Писмени декларации

6

Писмена декларация относно деца бежанци, които се водят изчезнали

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Отпаднала

Детайли

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Мария ГАБРИЕЛ

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 45 - 22-02-2017

Писмена декларация относно миграционната схема за „синя карта“ на ЕС

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Отпаднала

Детайли

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Дата на внасяне : 06-06-2016
Срок : 06-09-2016
Брой подписали : 29 - 07-09-2016

Писмена декларация относно даряването на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Гласувани с мнозинство

Детайли

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Мария ГАБРИЕЛ , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Дата на приемане : 14-01-2016
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 01 към протокола от заседанието на 18-01-2016
Брой подписали : 388 - 15-01-2016

Писмена декларация относно разликите в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на източния и на западния пазар на ЕС

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Отпаднала

Детайли

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Дата на внасяне : 06-07-2015
Срок : 06-10-2015
Брой подписали : 84 - 06-10-2015

Писмена декларация относно профилактиката и лечението на глаукома

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Отпаднала

Детайли

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Дата на внасяне : 09-02-2015
Срок : 09-05-2015
Брой подписали : 59 - 11-05-2015

Писмена декларация относно превенцията и лечението на тумора на главата и на врата

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Отпаднала

Детайли

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Дата на внасяне : 09-02-2015
Срок : 09-05-2015
Брой подписали : 57 - 11-05-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Комисията

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Комисията

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Комисията

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Комисията

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Комисията

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Комисията

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Комисията

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Комисията

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Комисията

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

3

Писмени обяснения на вот

313

 

Състав на Европейския парламент (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

Споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Модернизиране на образованието в ЕС (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels