David CASA
 • David
  CASA
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Член
 • Малта Partit Nazzjonalista
 • Роден: 16 Ноември 1968 г., Valletta

Политически групи

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото
 • 01.07.2014 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Малта)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Малта)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Малта)

Член

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14.07.2014 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19.01.2017 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14.03.2018 ... : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по външни работи
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Временна комисия по измененията на климата
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14.07.2014 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Комисия по икономически и парични въпроси

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

138

Гражданство на ЕС за продан (разискване)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Гражданство на ЕС за продан (разискване) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Вътрешният пазар за услуги (разискване)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Обяснение на вот

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани

Обяснение на вот

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Доклади – в качеството на докладчик

7

ДОКЛАД относно бъдещето на ДДС

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Становища в качеството на докладчик

9

СТАНОВИЩЕ относно рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

СТАНОВИЩЕ Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

СТАНОВИЩЕ относно вътрешния пазар на услуги: актуално състояние и следващи стъпки

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

СТАНОВИЩЕ относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите-членки и трети държави

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

СТАНОВИЩЕ относно подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност на Съюза, по-специално в еврозоната

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Становища в качеството на докладчик в сянка

5

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Предложения за резолюции

1

Писмени декларации

1

Писмена декларация относно свободата на потиснатите малцинства и индивиди

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Отпаднала

Детайли

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 38 - 14-04-2014

Парламентарни въпроси

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Комисията

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Комисията

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Комисията

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Комисията

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Комисията

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Комисията

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Комисията

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Комисията

VP/HR - Правата на жените в Афганистан

18-02-2014 E-001838/2014 Комисията

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

48

Обяснение на вот

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Обяснение на вот

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - ДОКЛАД относно законодателен акт за малкия бизнес („Small Business Act“)

Обяснение на вот

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - ДОКЛАД относно "2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата "

Обяснение на вот

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за репатрирането и заселването на затворници от лагера в Гуантанамо

Обяснение на вот

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - ДОКЛАД относно втория стратегически енергиен преглед

Обяснение на вот

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - ДОКЛАД относно доставки на развойни продукти:Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа

Обяснение на вот

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - ДОКЛАД Относно дневен ред за устойчивото бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията

Обяснение на вот

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - ДОКЛАД относно дивата природа в Европа

Обяснение на вот

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати

Доклади – в качеството на докладчик

2

Предложения за резолюции

3

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of refugees in Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources

25-01-2006 B6-0083/2006

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно спешен план за въвеждане на данъчни облекчения за МСП в Европейския съюз

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Отпаднала

Детайли

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 39 - 08-05-2009

Писмена декларация за хармонизация на данъчната система на държавите-членки на Европейския съюз чрез въвеждането на семеен коефициент

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Отпаднала

Детайли

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 23 - 08-05-2009

Парламентарни въпроси

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Комисията

  US visa requirement for EU citizens from 10 Member States

22-11-2006 O-0127/2006 Комисията

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Комисията

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Съвета

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Комисията

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0098/2005 Комисията

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0097/2005 Съвета

  Ending child labour

16-03-2005 O-0038/2005 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels