Lívia JÁRÓKA : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Одиторски комитет, председател
  • Достъп до документи
  • Работна група относно сградите, транспорта и „зеления“ Парламент, член
  • Група на високо равнище относно равенството между половете и многообразието, член
  • Комисия за присъждането на Наградата за европейски гражданин, член
  • Замества председателя на Бюрото във връзка със Западните Балкани

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Последни дейности 

Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка