Herbert REUL : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
  • 19-01-2017 / 04-07-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2017 / 26-03-2017 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Бюджетен капацитет за еврозоната (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси