Jorgo CHATZIMARKAKIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Германия)

Председател 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

членове 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно улесняването достъпа на МСП до финансиране  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2010 година  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно насърчаване на преподаването на право  
- P7_DCL(2013)0013 - Отпаднала  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 58 - 10-12-2013
Писмена декларация относно закрила на децата в случаи на отвличане, включително в контекста на спорове за упражняване на родителски права  
- P7_DCL(2013)0012 - Отпаднала  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 91 - 10-12-2013
Писмена декларация относно героичните усилия на служителите и пожарникарите в атомната електроцентрала „Фукушима 1“  
- P7_DCL(2011)0023 - Отпаднала  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 15-09-2011
Брой подписали : 156 - 16-09-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси