Patrizia TOIA
 • Patrizia
  TOIA
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Член
 • Италия Partito Democratico
 • Роден: 17 Март 1950 г., Pogliano Milanese

Изказвания на пленарно заседание

218

Положението в Унгария (разискване)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(11)

Определение за МСП (разискване)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(24)

Възобновяване на заседанието

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(6)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

9

ДОКЛАД относно цифровизацията на европейската промишленост

ITRE
10-05-2017 A8-0183/2017

ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки

ITRE
29-03-2017 A8-0112/2017

Становища в качеството на докладчик в сянка

6

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

СТАНОВИЩЕ относно корупцията и правата на човека в трети държави

DEVE
02-06-2017 DEVE_AD(2017)602794

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

СТАНОВИЩЕ относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“)

DEVE
12-05-2015 DEVE_AD(2015)551789

СТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

ITRE
25-03-2015 ITRE_AD(2015)546749

Институционални предложения за резолюции

32

Предложение за резолюция относно промишлената политика

28-06-2017 B8-0445/2017

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the case of Ildar Dadin, prisoner of consience in Russia

21-11-2016 B8-1270/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the case of Gui Minhai, jailed publisher in China

21-11-2016 B8-1263/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно Джибути

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Предложение за обща резолюция относно Гамбия

11-05-2016 RC-B8-0591/2016

Писмени декларации

5

Писмена декларация относно закрилата на децата, чиито родители са лишени от свобода

12-09-2016 P8_DCL(2016)0084 Отпаднала

Детайли

Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT

Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 276 - 13-12-2016

Писмена декларация относно насърчаване на свободата на религията в Пакистан и осъждане на неоснователното задържане на г-жа Асия Биби

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Отпаднала

Детайли

Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David-Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN

Дата на внасяне : 25-05-2016
Срок : 25-08-2016
Брой подписали : 282 - 25-08-2016

Писмена декларация относно онлайн продажбата на лекарства с опасни странични ефекти за здравето на жените

11-04-2016 P8_DCL(2016)0035 Отпаднала

Детайли

Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Raffaele FITTO , Enrico GASBARRA , Damiano ZOFFOLI , Patrizia TOIA , Luigi MORGANO , Isabella DE MONTE , Renata BRIANO , Miriam DALLI , Marc TARABELLA , Remo SERNAGIOTTO

Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 88 - 12-07-2016

Писмена декларация относно инфекциозните болести в ранна детска възраст

07-09-2015 P8_DCL(2015)0033 Отпаднала

Детайли

Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE

Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 124 - 08-12-2015

Писмена декларация относно хазартната зависимост

15-12-2014 P8_DCL(2014)0013 Отпаднала

Детайли

Nicola CAPUTO , Patrizia TOIA , Flavio ZANONATO , Fulvio MARTUSCIELLO , Alessandra MORETTI , Luigi MORGANO , Silvia COSTA , Renata BRIANO , Dario TAMBURRANO , Marco AFFRONTE , Pier Antonio PANZERI , Alessia Maria MOSCA , Isabella DE MONTE , Christel SCHALDEMOSE

Дата на внасяне : 15-12-2014
Срок : 15-03-2015
Брой подписали : 105 - 11-03-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

53

  Costs of moving the European Medicines Agency to Amsterdam

10-10-2018 P-005158/2018 Комисията

  Suspected breach of the rights of the migrants rescued by the vessel Diciotti

30-08-2018 E-004396/2018 Комисията

  Situation at the French-Italian border near Bardonecchia

03-05-2018 E-002484/2018 Комисията

  Alfie Evans - free movement of patients within the EU

26-04-2018 P-002335/2018 Комисията

  Clarifications regarding Directive 2006/123/EC and the seaside business sector

23-04-2018 E-002235/2018 Комисията

  Security in Mexico and the new Global Agreement

28-02-2018 E-001226/2018 Комисията

  VP/HR - Italian citizens missing in Mexico

28-02-2018 E-001225/2018 Комисията

  Combating Afrophobia

13-02-2018 E-000893/2018 Комисията

  Classified status of documentation concerning the European Medicines Agency

05-02-2018 P-000682/2018 Комисията

  Net neutrality

15-12-2017 E-007796/2017 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

9

Корпоративната социална отговорност

01-03-2018 O-000026/2018 Комисията

Европейски план за действие за социалната икономика

04-09-2017 O-000070/2017 Комисията

Икономическа дипломация на ЕС

02-05-2016 O-000075/2016 Комисията

Водноелектрическият сектор в Европа

29-04-2016 O-000074/2016 Комисията

Нулево таксуване

29-10-2015 O-000137/2015 Комисията

Достъп на МСП до финансиране

13-10-2015 O-000122/2015 Комисията

Писмени обяснения на вот

15

 

Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)

18-05-2017

Con il voto di oggi sulla portabilità aggiungiamo un altro tassello importante alla creazione di un mercato unico digitale. Molti cittadini si spostano costantemente in Europa, per ragioni di studio, di lavoro o per un periodo di vacanza, ed è quanto mai essenziale garantire loro, l'armonizzazione dei servizi. Per questa ragione ho votato a favore di questo accordo. È molto importante definire giuridicamente le procedure per garantire l'effettiva portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online, ma occorre continuare a lavorare, insieme per l'armonizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche a livello europeo, limitando il forte divario digitale tra le diverse aree del nostro continente. Certamente positivo l'ampliamento delle opportunità per i consumatori, è auspicabile che siano tra l'altro tutelati il diritto d'autore e la qualità delle industrie culturali e creative.

 

Задействане на преместването (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)

18-05-2017

Nonostante, la decisione del settembre 2015, dove si concordava il trasferimento di 160.000 rifugiati dalla Grecia e dall'Italia entro settembre 2017, ad oggi è stato effettivamente accettato, il trasferimento di 18.770 persone soltanto, l'11% appena.
Questa risoluzione, che ho sostenuto con convinzione, chiede ai paesi UE di adempiere agli obblighi di accoglienza di richiedenti asilo, provenienti dalla Grecia e dall'Italia, i paesi maggiormente esposti all'arrivo di migranti dall'Africa Sub-Sahariana e dal Nord-Africa. Occorre dare la priorità ai minori non accompagnati e alle donne, troppo spesso vittime di violenza e tratta. Inoltre, è necessario che la Commissione UE utilizzi ogni mezzo in suo potere, incluse le procedure di infrazione, per fare rispettare a tutti gli Stati membri gli obblighi di solidarietà e condivisione delle responsabilità sull'asilo previsti dai Trattati.

 

Положението в Унгария (B8-0295/2017, B8-0296/2017)

17-05-2017

La situazione in Ungheria ci preoccupa sempre di più. Gli attacchi alla stampa, le chiusure delle università, il respingimento dei migranti sembrano solo gesti estemporanei, invece sono il segnale evidente di un grave deterioramento dello stato di diritto, della limitazione della democrazia e dei diritti fondamentali e giustificano l'avvio della procedura formale per determinare se in questo Stato membro ci sia un "evidente rischio di grave violazione" dei valori dell'UE.
Come stabilito nella risoluzione, sono favorevole all'attivazione dell'articolo 7 paragrafo 1 per l'invio di specifiche raccomandazioni all'Ungheria al fine di impedire evidenti gravi violazioni dei valori fondanti dell'UE.

 

Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Il Parlamento europeo, oggi, ha approvato la risoluzione sulla Brexit dopo un acceso dibattito sul ruolo che dovranno ricoprire le istituzioni europee nei futuri negoziati con la Gran Bretagna. Siamo i primi a reagire dopo l'attivazione, da parte della May, dell'articolo 50. Abbiamo voluto ribadire che nei negoziati tra UE e Regno Unito la priorità deve essere quella di tutelare i diritti acquisiti dai quattro milioni di cittadini europei, oggi minacciati dalla Brexit e dei loro interessi come imprenditori e lavoratori del mercato comunitario.
Noi, come Parlamento e soprattutto come gruppo S&D, siamo pronti ad utilizzare tutti i mezzi a disposizione di questa istituzione, se non saranno rispettate le condizioni stabilite nella risoluzione: qualsiasi accordo futuro col Regno Unito dovrà rispettare gli standard sociali, ambientali e fiscali dell'Unione europea.

 

Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

05-04-2017

Il sistema di gestione degli aiuti umanitari funziona ad un ritmo senza precedenti, ma le risorse finanziarie non sono sufficienti per rispondere alla situazione attuale. È importante che si continuino i lavori seguendo un approccio globale e più sostenibile in materia di migrazione che comprenda la promozione di legami fra l'ambito umanitario e quello dello sviluppo e la necessità di collaborare con tutti i partner tra i quali, le autorità locali, le ONG e il settore privato per sviluppare strategie basate su dati concreti per affrontare questa sfida, pur riconoscendo che l'aiuto umanitario non è uno strumento di gestione delle crisi.
L'Unione europea si impegna a fornire la miglior assistenza umanitaria possibile e, in qualità di primo donatore mondiale, cerca di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati. Noi parlamentari esortiamo l'UE e gli Stati membri a onorare gli impegni assunti e ad aumentare i propri impegni finanziari in linea con l'aumento delle necessità di molti Paesi, consci del fatto che il diritto internazionale e i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza devono rimanere il quadro di riferimento della risposta umanitaria dell'UE alle crisi dei rifugiati e degli sfollamenti forzati.

 

Жените и тяхната роля в селските райони (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017

Le donne rappresentano meno della metà del totale della popolazione in età lavorativa nelle zone rurali dell'Unione, e circa il 45% della popolazione economicamente attiva. Esse ricoprono un ruolo attivo in queste zone e partecipano come amministratrici e imprenditrici. Proprio loro costituiscono un baluardo dello sviluppo sostenibile delle zone rurali: in quest'ottica, l'imprenditoria femminile deve essere incoraggiata e sostenuta nell'ambito delle strategie per lo sviluppo delle aree rurali, attraverso l'istruzione e la formazione professionale, le reti imprenditoriali e l'accesso agli investimenti.
Invitiamo la Commissione e gli Stati membri a includere l'importanza del ruolo ricoperto dalle donne nell'ambito delle future politiche per lo sviluppo rurale, e a definire degli obiettivi per quanto riguarda l'impiego adeguatamente retribuito.

 

Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)

14-03-2017

È necessario garantire una gestione efficace e che comporti consumi ridotti delle materie prime secondarie e deve essere considerato prioritario uno sforzo comune nell'ambito della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. Il Parlamento, pertanto, invita, grazie a questa relazione, la Commissione a elaborare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie. Con l'implementazione di nuove normative potremo rispondere a nuove sfide nel campo della gestione e del trattamento ecologico dei rifiuti, che dovranno essere affrontate combinando il finanziamento alla ricerca con strumenti normativi mirati. Risulta quindi di primaria importanza che gli Stati membri assicurino la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di un trattamento opportuno di tali rifiuti.

 

Борбата срещу тероризма (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Ho votato a favore di questa proposta che si inserisce nel contesto dello sviluppo di una nuova strategia di sicurezza interna all'Unione, in seguito alla richiesta del Consiglio di un'azione accelerata, all'indomani degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 e di Bruxelles del 22 marzo 2016.
La proposta di direttiva rafforza il quadro giuridico dell'UE, per la prevenzione degli attentati terroristici, qualificando come reato anche le azioni preparatorie quali l'addestramento e i viaggi all'estero per scopi terroristici.
E' inoltre rilevante lo sforzo di rafforzare le norme a protezione delle vittime del terrorismo, e al contempo di fornire formazione continua alle forze di sicurezza, alle autorità di contrasto e alle istituzioni giudiziarie anche per vigilare sulla difesa dei diritti umani, nel quadro delle misure adottate per contrastare l'estremismo violento e il terrorismo.

 

Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)

16-02-2017

Con questa proposta di risoluzione, il Parlamento si impegna a rispondere alle tante aspettative dei cittadini europei che temono l'Europa e che spesso è considerata nemica. La mancanza di una visione comune da parte degli Stati membri per quanto riguarda il futuro del nostro continente ha dato luogo a un montante "euroscetticismo" che sta portando a un ritorno al nazionalismo e che rischia di pregiudicare l'esistenza stessa dell'Unione.
Dobbiamo riaffermare la missione di "un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa" per mitigare qualsiasi tendenza alla disintegrazione e chiarire ancora una volta il valore politico e storico nonché la natura costituzionale dell'UE. Per perseguire questo obiettivo, dobbiamo compiere maggiori progressi nel quadro del trattato di Lisbona.
Non da ultimo, proponiamo di trasformare la Commissione nella principale autorità esecutiva, aumentando la trasparenza e migliorando l'efficacia delle azioni intraprese a livello comunitario.

 

Гражданскоправни норми за роботиката (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)

16-02-2017

I dati evidenziano che nel 2014 la crescita media delle vendite di robot è aumentata al 29%, il più considerevole aumento annuo mai registrato e che i fornitori di parti motrici e l'industria elettronica sono diventati i principali propulsori della crescita. Le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio e, negli ultimi duecento anni, il tasso di occupazione è aumentato costantemente grazie agli sviluppi tecnologici.
Lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale, è potenzialmente in grado, di trasformare le abitudini di vita e lavorative, innalzare i livelli di efficienza, di risparmio e di sicurezza e migliorare il livello dei servizi, nel breve e medio termine.
La robotica e l'intelligenza artificiale promettono di portare benefici in termini di efficienza e di risparmio economico non solo in ambito manifatturiero e commerciale, ma anche in settori quali i trasporti, l'assistenza medica, l'istruzione e l'agricoltura.
Questi progressi devono essere accompagnati da una legislazione attenta, che riconosca gli aspetti positivi dell'evoluzione tecnologica, evitando però di equiparare l'essere umano alla macchina. Per questa ragione ho ritenuto di votare contro alcuni emendamenti e mi auguro che la Commissione nel prossimo futuro tenga conto delle perplessità espresso da molti colleghi.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  15G263
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T06076
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G351
  1047 Bruxelles