Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Кипър)

Заместник-председател 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

членове 

 • 16-07-2009 / 11-09-2011 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 11-09-2011 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 28-02-2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества  
- A7-0172/2014 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата  
- IMCO_AD(2011)456879 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно оползотворяването на потенциала на изчисленията в облак в Европа  
- LIBE_AD(2013)504203 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно прилагането на принципа на реципрочност по отношение на освобождаване от изискването за виза във връзка с Канада и САЩ  
- P7_DCL(2011)0008 - Отпаднала  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Антония ПЪРВАНОВА , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Дата на внасяне : 07-03-2011
Срок : 09-06-2011
Брой подписали : 144 - 09-06-2011
Писмена декларация относно хиропрактиката  
- P7_DCL(2010)0046 - Отпаднала  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 72 - 15-10-2010
Писмена декларация относно определянето на 22 май за Европейски ден на борбата със затлъстяването  
- P7_DCL(2010)0034 - Отпаднала  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Дата на внасяне : 05-05-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 100 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси