Pia Elda LOCATELLI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
 • 18-02-2005 / 10-02-2008 : Socialisti democratici italiani (Италия)
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Италия)

Председател 

 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран
 • 03-09-2008 / 22-10-2008 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Бялата книга за спорта  
- FEMM_AD(2008)400386 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно възможността да се предоставят за отглеждане изоставени домашни животни на възрастни и самотни хора и относно необходимостта да се засили контрола в рамките на акредитираните институции, полагащи грижи за изоставени животни  
- P6_DCL(2009)0023 - Отпаднала  
Iva ZANICCHI , Cristiana MUSCARDINI , Amalia SARTORI , Pia Elda LOCATELLI  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 45 - 08-05-2009
Писмена декларация за ефикасност на водите  
- P6_DCL(2007)0045 - Отпаднала  
Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Дата на внасяне : 23-04-2007
Срок : 06-09-2007
Брой подписали : 230 - 06-09-2007
Писмена декларация on extending basic health benefits to all residents in Europe, including those not meeting entry and residence requirements EN  
- P6_DCL(2006)0002 - Отпаднала  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Дата на внасяне : 16-01-2006
Срок : 16-04-2006
Брой подписали : 89 - 16-04-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.