Димитър СТОЯНОВ

Политически групи

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Независими членове - Наблюдател
 • 01.01.2007 / 14.01.2007 : Независими членове - Член
 • 15.01.2007 / 05.06.2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член на бюрото
 • 06.06.2007 / 19.07.2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член
 • 20.07.2007 / 13.11.2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член на бюрото
 • 14.11.2007 / 13.07.2009 : Независими членове - Член
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Независими членове - Член

Национални партии

 • 01.01.2007 / 05.06.2007 : Коалиция Атака (България)
 • 06.06.2007 / 27.11.2007 : Коалиция Атака (България)
 • 28.11.2007 / 13.07.2009 : Атака (България)
 • 14.07.2009 / 01.06.2012 : Атака (България)
 • 02.06.2012 / 30.06.2014 : Национал-демократична партия (България)

Член

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15.03.2007 / 05.06.2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15.03.2007 / 05.06.2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 07.06.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 07.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по регионално развитие
 • 07.06.2007 / 18.05.2008 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 07.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по правни въпроси

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по регионално развитие
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Наблюдател

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Комисия по регионално развитие

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

165

Декларация на председателството

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(8)

Европейска прокуратура (разискване)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(15)

Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Общо европейско право за продажбите (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(4)

Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

11

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

JURI
18-12-2013 JURI_AD(2013)523013

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета

JURI
07-11-2013 JURI_AD(2013)521523

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“

JURI
19-09-2013 JURI_AD(2013)514664

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции

JURI
18-09-2013 JURI_AD(2013)514651

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г.

JURI
30-05-2013 JURI_AD(2013)508229

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2011

JURI
25-02-2013 JURI_AD(2013)502043

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива 98/26/EО

JURI
28-11-2012 JURI_AD(2012)496503

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество

JURI
27-04-2012 JURI_AD(2012)485841

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал

JURI
27-04-2012 JURI_AD(2012)485839

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари

JURI
27-06-2011 JURI_AD(2011)464948

Становища в качеството на докладчик в сянка

5

СТАНОВИЩЕ относно оценката на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава

JURI
11-02-2014 JURI_AD(2014)528063

СТАНОВИЩЕ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия

JURI
03-12-2012 JURI_AD(2012)494668

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки

JURI
16-10-2012 JURI_AD(2012)489618

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

JURI
15-10-2012 JURI_AD(2012)489642

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони

JURI
19-09-2012 JURI_AD(2012)492595

Предложения за резолюции

1

Писмени декларации

1

Писмена декларация относно справедливото разпределение на земеделските субсидии между новите и старите държави-членки

13-12-2010 P7_DCL(2010)0097 Отпаднала

Детайли

Мария ГАБРИЕЛ , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Димитър СТОЯНОВ , Janusz WOJCIECHOWSKI

Дата на внасяне : 13-12-2010
Срок : 24-03-2011
Брой подписали : 145 - 24-03-2011

Парламентарни въпроси

59

Създаване на фонд "Убежище и миграция"

03-04-2014 P-004205/2014 Комисията

Бежански поток вследствие на конфликта в Сирия

17-10-2013 P-011860/2013 Комисията

Влизане на България и Румъния в Шенген

30-05-2013 E-006061/2013 Комисията

Разрешаване на проблема с трафика на хора

29-05-2013 E-006026/2013 Комисията

"Зелена енергия" или "ядрена енергия"

29-05-2013 E-006025/2013 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

42

Обяснение на вот

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0107/2009 - ДОКЛАД относно активния диалог с гражданите относно Европа

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(13)

Обяснение на вот

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(8)

B6-0105/2009 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за напредъка на Турция през 2008 г.

Обяснение на вот

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0500/2008 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

Доставки на газ в Украйна и ЕС от Русия (разискване)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(9)

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

12-01-2009 P6_CRE(2009)01-12(13)

Обяснение на вот

19-11-2008 P6_CRE-REV(2008)11-19(8)

A6-0401/2008 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменения на Общата селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (EО) № 320/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № […]/2008

Социален пакет (първа част) (разискване)

02-09-2008 P6_CRE-REV(2008)09-02(4)

Предложения за резолюции

1

  MOTION FOR A RESOLUTION on a possible reform of EU trade policy instruments

07-03-2007 B6-0083/2007

Писмени декларации

7

Писмена декларация за вноса на хранителни стоки

18-02-2009 P6_DCL(2009)0018 Отпаднала

Детайли

Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ , Слави БИНЕВ

Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 12 - 08-05-2009

Писмена декларация относно надигане на етническа омраза срещу българите в България

02-02-2009 P6_DCL(2009)0006 Отпаднала

Детайли

Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ , Слави БИНЕВ

Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 17 - 08-05-2009

Писмена декларация за отваряне на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй"

02-02-2009 P6_DCL(2009)0005 Отпаднала

Детайли

Димитър СТОЯНОВ , Слави БИНЕВ

Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 15 - 08-05-2009

Писмена декларация за защитата на външната граница на ЕС от бракониерство и други икономически посегателства

01-09-2008 P6_DCL(2008)0065 Отпаднала

Детайли

Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ , Слави БИНЕВ

Дата на внасяне : 01-09-2008
Срок : 04-12-2008
Брой подписали : 13 - 05-12-2008

Писмена декларация относно защитата на съзнателното съгласие при донорството на органи, тъкани и клетки в България

09-04-2008 P6_DCL(2008)0032 Отпаднала

Детайли

Слави БИНЕВ , Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ

Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 42 - 10-07-2008

Писмена декларация относно турския геноцид над арменския народ в периода 1915 и 1917 г.

09-04-2008 P6_DCL(2008)0031 Отпаднала

Детайли

Слави БИНЕВ , Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ

Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 38 - 10-07-2008

Писмена декларация относно турския геноцид над българите в периода 1876-1877 г.

09-07-2007 P6_DCL(2007)0068 Отпаднала

Детайли

Димитър СТОЯНОВ , Десислав ЧУКОЛОВ , Слави БИНЕВ

Дата на внасяне : 09-07-2007
Срок : 15-11-2007
Брой подписали : 30 - 15-11-2007

Парламентарни въпроси

7

Правосъдие, свобода и сигурност

24-01-2008 E-0390/2008 Комисията

Прилагането на Регламент (ЕИО) № 1408/71 в България

05-12-2007 H-0999/2007 Комисията

  Implementation of the cross-compliance system in the new Member States

18-07-2007 O-0047/2007 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси