Илияна ЙОТОВА

Изказвания на пленарно заседание

40

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(25)

Предотвратяване и борба с трафика на хора (разискване)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(7)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Становища в качеството на докладчик в сянка

4

СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.

FEMM
07-09-2016 FEMM_AD(2016)585437

СТАНОВИЩЕ Начинът, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

СТАНОВИЩЕ относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.

REGI
20-04-2016 REGI_AD(2016)572895

СТАНОВИЩЕ относно политиката на сближаване и маргинализираните общности

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Институционални предложения за резолюции

6

Предложение за резолюция относно положението в Унгария

09-12-2015 B8-1351/2015

Писмени декларации

1

Писмена декларация относно правото на свободно движение на работна сила в Европа

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Отпаднала

Детайли

Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Илияна ЙОТОВА

Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 135 - 08-12-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

8

Финансови корекции по член 99 и член 98 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета

27-04-2016 E-003411/2016 Комисията

Свободно движение и ромите

02-07-2015 E-010695/2015 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

2