Iliana IOTOVA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Българска социалистическа партия (България)

Заместник-председател 

  • 07-07-2014 / 16-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 13-10-2014 / 16-01-2017 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

членове 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Комисия по регионално развитие
  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 10-10-2014 / 16-01-2017 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 194 и член 162, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 52а

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 205а

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 205а

СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.  
- FEMM_AD(2016)585437 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ Начинът, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.  
- REGI_AD(2016)572895 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 123, член 128, член 130б, член 135

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 128

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 130, приложение II

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно правото на свободно движение на работна сила в Европа  
- P8_DCL(2015)0036 - Отпаднала  
Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Илияна ЙОТОВА  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 135 - 08-12-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси