Andi CRISTEA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Румъния)

Председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Заместник-председател 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 10-10-2014 / 22-10-2015 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 22-10-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  
- AFET_AD(2017)597548 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) RO  
 

Prin votul exprimat, consider că punerea în aplicare efectivă a mecanismului transfrontalier european poate fi fezabilă numai dacă toate statele membre și toate autoritățile competente din statele membre valorifică oportunitatea de a soluționa obstacolele juridice și administrative prin colaborare, în spiritul bunei cooperări și al bunei vecinătăți. Caracterul voluntar al Mecanismului transfrontalier european va contribui la valorificarea deplină a potențialului regiunilor frontaliere europene.

Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) RO  
 

Scopul acestui acord este de a încuraja cooperarea în domeniul combaterii criminalității grave, în special a criminalității organizate și a terorismului. Georgia rămâne o țară de tranzit pentru diverse mărfuri ilicite traficate către UE, în special droguri. Georgia a fost utilizată tot mai mult pentru spălarea veniturilor obținute în mod ilicit generate de diferite GCO în UE și în afara UE și a devenit o țară de tranzit pentru venituri spălate provenite din săvârșirea de infracțiuni. Din acest motiv, un astfel de acord poate încuraja o mai bună cooperare în lupta împotriva criminalității organizate și este în interesul Georgiei și al statelor membre ale UE, întrucât crima organizată este o problemă transnațională. Un astfel de acord este binevenit și în domeniul cooperării judiciare, având în vedere un acord deja existent dintre Europol și Georgia din 2017 privind cooperarea polițienească.
Am votat proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului în ceea ce privește proiectul de acord privind cooperarea între Eurojust și Georgia, deoarece o astfel de cooperare va ajuta autoritățile georgiene să asigure îndeplinirea continuă a obligațiilor care le revin, precum și angajamentul lor ferm de a preveni și combate criminalitatea organizată.

Оценка на здравните технологии (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) RO  
 

Propunerea prezentată de Comisie este oportună și prezintă o valoare adăugată ridicată pentru UE. Aceasta marchează o nouă etapă către o mai mare integrare a UE într-un domeniu atât de important cum este sănătatea. Scopul fundamental al propunerii este să introducă evaluarea clinică comună a tehnologiilor medicale la nivelul UE.
Cetățenii europeni acordă o mare importanță sănătății, iar îmbunătățirea sănătății cetățenilor trebuie să reprezinte o prioritate politică a UE, în toate acțiunile sale, dar în special în domeniile care au un impact specific asupra sănătății.
Am votat pentru o evaluare la nivelul UE a valorii terapeutice adăugate a tehnologiilor medicale și armonizarea criteriilor din cadrul evaluărilor clinice ale medicamentelor, pentru îmbunătățirea nivelului dovezilor clinice, încurajarea inovării de calitate și identificarea tehnologiilor cu valoare adăugată autentică. De asemenea, o mai bună cercetare și inovare și eliminarea suprapunerilor inutile ar trebui să aibă drept rezultat o creștere a competitivității industriei farmaceutice europene.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно отношенията на ЕС с трети държави, които пряко се възползват от корупцията в рамките на ЕС  
- P8_DCL(2016)0032 - Отпаднала  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 90 - 12-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни