• Bas   BELDER  

Bas BELDER : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AGRI_AD(2019)629594 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС  
- AGRI_AD(2018)625318 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти  
- AGRI_AD(2018)619357 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AGRI_AD(2018)612259 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията  
- AGRI_AD(2017)610575 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- AGRI_AD(2017)606201 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г.  
- AGRI_AD(2017)601192 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно действията на Съюза в подкрепа на устойчивостта  
- AGRI_AD(2017)600908 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  
- AFET_AD(2017)595732 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AGRI_AD(2017)592130 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията  
- AGRI_AD(2016)589301 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година  
- AGRI_AD(2016)585709 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти  
- AGRI_AD(2015)552056 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата  
- AGRI_AD(2015)552060 -  
-
AGRI