Geoffrey VAN ORDEN : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Индия 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка