Michael CASHMAN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции

членове 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по петициите
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по петиции
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Европейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г.  
- LIBE_AD(2007)384282 -  
-
LIBE 
OPINION White paper on a European communication policy EN  
- LIBE_AD(2006)376362 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за борба с хомофобския тормоз  
- P6_DCL(2007)0011 - Отпаднала  
Michael CASHMAN , Sophia in 't VELD , Raül ROMEVA i RUEDA , Alexander STUBB , John BOWIS  
Дата на внасяне : 31-01-2007
Срок : 30-04-2007
Брой подписали : 239 - 30-04-2007
Писмена декларация on the French National Assembly’s adoption of a law criminalising denial of the ‘Armenian genocide of 1915’ EN  
- P6_DCL(2006)0080 - Отпаднала  
Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT  
Дата на внасяне : 13-11-2006
Срок : 23-02-2007
Брой подписали : 38 - 23-02-2007
Писмена декларация on protection of people in Bulgaria against neo-totalitarianism EN  
- P6_DCL(2006)0019 - Отпаднала  
Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Michael CASHMAN , Erik MEIJER , Alexander Graf LAMBSDORFF , Geoffrey VAN ORDEN  
Дата на внасяне : 03-04-2006
Срок : 06-07-2006
Брой подписали : 115 - 06-07-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.