Michael CASHMAN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Съвет на председателите на делегации

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно сексуалното и репродуктивно здраве и права  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно Препоръка до Съвета относно принципа на ООН за „отговорност за защита“  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване на временното споразумение, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно преглед на стратегията на ЕС за правата на човека  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно насърчаване на социалното приобщаване и борба с всички форми на дискриминация на пазара на труда  
- P7_DCL(2014)0009 - Отпаднала  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 75 - 17-04-2014
Писмена декларация относно защитата на уязвимите екосистеми и застрашените видове  
- P7_DCL(2010)0024 - Отпаднала  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 234 - 09-09-2010
Писмена декларация относно патентния пул на UNITAID за лекарства срещу ХИВ  
- P7_DCL(2009)0055 - Отпаднала  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Дата на внасяне : 19-10-2009
Срок : 11-02-2010
Брой подписали : 195 - 11-02-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси