Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Член
 • Обединено кралство Labour Party

Изказвания на пленарно заседание

766

Пожарна безопасност в сградите (разискване)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Положението в Северна Корея (разискване)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Положението в Северна Корея (разискване) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Политическите отношения на ЕС с Индия (кратко представяне)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

5

ДОКЛАД относно политическите отношения на ЕС с Индия

AFET
28-06-2017 A8-0242/2017

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

СТАНОВИЩЕ относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Становища в качеството на докладчик в сянка

3

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Предложения за резолюции

177

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

9

Писмена декларация относно подкрепа за инициативата „Одисей“ за съживяване на Европейската доброволческа служба

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Отпаднала

Детайли

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Светослав Христов МАЛИНОВ , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 91 - 04-01-2017

Писмена декларация относно повишаване на осведомеността на гражданите във връзка с Директивата на ЕС относно трансгранично здравно обслужване

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Отпаднала

Детайли

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Дата на внасяне : 09-05-2016
Срок : 09-08-2016
Брой подписали : 64 - 28-07-2016

Писмена декларация относно стратегията на ЕС за борба срещу бездомността

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Отпаднала

Детайли

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 310 - 28-07-2016

Писмена декларация относно определянето на Европейската стратегия за деменцията за приоритет

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Отпаднала

Детайли

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 139 - 12-07-2016

Писмена декларация относно справянето с предизвикателствата, които поставя положението, отразено в световния индекс на глада

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Отпаднала

Детайли

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 61 - 25-05-2016

Писмена декларация относно ловуването с цел събиране на трофеи

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Отпаднала

Детайли

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Дата на внасяне : 18-01-2016
Срок : 18-04-2016
Брой подписали : 134 - 19-04-2016

Писмена декларация относно даряването на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Гласувани с мнозинство

Детайли

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Мария ГАБРИЕЛ , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Дата на приемане : 14-01-2016
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 01 към протокола от заседанието на 18-01-2016
Брой подписали : 388 - 15-01-2016

Писмена декларация относно насърчаването на деинституционализацията на хора с увреждания в ЕС

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Отпаднала

Детайли

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Дата на внасяне : 25-03-2015
Срок : 25-06-2015
Брой подписали : 128 - 26-06-2015

Писмена декларация относно липсата на адекватни извънучилищни структури за полагане на грижи за децата с увреждания в ЕС

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Отпаднала

Детайли

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Дата на внасяне : 09-03-2015
Срок : 09-06-2015
Брой подписали : 175 - 10-06-2015

Парламентарни въпроси

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Комисията

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Комисията

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Комисията

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Комисията

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Комисията

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Комисията

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Комисията

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Комисията

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Съвета

Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

16-05-2017 O-000042/2017 Комисията

Писмени обяснения на вот

54

 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

Политическите отношения на ЕС с Индия (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member states are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users.Only 20 member states fully reported on their arms export.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels