Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Член
 • Обединено кралство Labour Party

Политически групи

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 01.07.2014 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Обединено кралство)

Председател

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с Индия

Заместник-председател

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 16.10.2014 ... : Делегация за връзки с Индия

Член

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по бюджетите
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по бюджетите
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по бюджетите
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Съвет на председателите на делегации
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по бюджетите
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Комисия по бюджети
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Делегация за връзки с Индия
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Комисия по правни въпроси
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Делегация за връзки с Индия
 • 14.07.2014 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14.03.2018 ... : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по външни работи
 • 16.07.2014 ... : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 22.05.2015 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19.01.2017 ... : Комисия по външни работи

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

122

Обяснение на вот

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността

Обяснение на вот

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Обяснение на вот

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

Обяснение на вот

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

Обяснение на вот

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване

Обяснение на вот

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти

Обяснение на вот

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели

Обяснение на вот

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Срок за закрила на авторското право и сродни права (разискване)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Доклади – в качеството на докладчик

3

Становища в качеството на докладчик

7

СТАНОВИЩЕ относно Европейската инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

СТАНОВИЩЕ относно инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална република Германия с оглед приемането на Рамково решение на Съвета относно изпълнението на задочно постановени решения и за изменение на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация и Рамково решение 2008/.../ПВР от … относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

СТАНОВИЩЕ относно Бяла книга за спорта

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

СТАНОВИЩЕ относно Зелена книга относно пазарните инструменти за опазването на околната среда и за целите на свързаните с това политики

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

СТАНОВИЩЕ относно културната индустрия в Европа

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

  OPINION 2007 budget: Section III - Commission

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

  OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Предложения за резолюции

19

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Пакистан

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nepal

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Sri Lanka

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Писмени декларации

3

  Written declaration on recognising the significance of the swastika as a religious symbol of peace

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Отпаднала

Детайли

Robert EVANS , Neena GILL

Дата на внасяне : 21-02-2005
Срок : 21-05-2005
Брой подписали : 18 - 21-05-2005

  Written declaration on the European Parliament response to the Asian tsunami disaster

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Отпаднала

Детайли

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Дата на внасяне : 10-01-2005
Срок : 10-04-2005
Брой подписали : 112 - 10-04-2005

  Written declaration on commemmorations of the 20th anniversary of the Bhopal Disaster

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Отпаднала

Детайли

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Дата на внасяне : 26-11-2004
Срок : 26-02-2005
Брой подписали : 72 - 26-02-2005

Парламентарни въпроси

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Комисията

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Съвета

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Комисията

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Комисията

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Комисията

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Комисията

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Комисията

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Комисията

Пожарна безопасност в хотелите

12-10-2007 O-0066/2007 Комисията

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Доклади – в качеството на докладчик

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Предложения за резолюции

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Отпаднала

Детайли

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Дата на внасяне : 20-02-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 50 - 06-05-2004

Парламентарни въпроси

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Комисията

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Комисията

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Съвета

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Комисията

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Комисията

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Комисията

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Комисията

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Комисията

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels