Nirj DEVA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по развитие
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Комисия по развитие

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  
- DEVE_AD(2017)599683 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна  
- DEVE_AD(2018)627027 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно справянето с предизвикателствата, които поставя положението, отразено в световния индекс на глада  
- P8_DCL(2016)0013 - Отпаднала  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 61 - 25-05-2016
Писмена декларация относно продължаване на подпомагането от страна на Европейския съюз за ликвидиране на полиомиелита  
- P8_DCL(2015)0008 - Гласувани с мнозинство  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Дата на внасяне : 09-03-2015
Срок : 09-06-2015
Дата на приемане : 09-06-2015
Списък на подписалите лица : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Брой подписали : 404 - 10-06-2015

Декларации