Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 11 Май 1948 г., Colombo (Sri Lanka)

Изказвания на пленарно заседание

19

Ред на работа

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Ред на работа (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Ред на работа (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Положението в Северна Корея (разискване)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Положението в Северна Корея (разискване) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Частният сектор и развитието (кратко представяне)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Доклади – в качеството на докладчик

1

ДОКЛАД относно частния сектор и развитието

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

8

ДОКЛАД относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

ДОКЛАД относно ЕС и рамката за световно развитие в периода след 2015 г.

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Становища в качеството на докладчик

5

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

СТАНОВИЩЕ относно предложението за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Становища в качеството на докладчик в сянка

32

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

СТАНОВИЩЕ относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

СТАНОВИЩЕ относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Институционални предложения за резолюции

8

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно справянето с предизвикателствата, които поставя положението, отразено в световния индекс на глада

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Отпаднала

Детайли

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 61 - 25-05-2016

Писмена декларация относно продължаване на подпомагането от страна на Европейския съюз за ликвидиране на полиомиелита

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Гласувани с мнозинство

Детайли

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Дата на внасяне : 09-03-2015
Срок : 09-06-2015
Дата на приемане : 09-06-2015
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 01 към протокола от заседанието на 11-06-2015
Брой подписали : 404 - 10-06-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Комисията

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Комисията

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Комисията

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

1

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels