• Evžen   TOŠENOVSKÝ  

Evžen TOŠENOVSKÝ : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива  
- ITRE_AD(2013)514770 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно техническа и промишлена база на европейската отбрана  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.  
- ITRE_AD(2013)502182 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г.  
- ITRE_AD(2013)502172 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проектобюджета на Европейския съюз за финансовата 2013 г.  
- ITRE_AD(2012)496384 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006  
- ITRE_AD(2012)486189 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета  
- ITRE_AD(2012)486188 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006  
- ITRE_AD(2012)486187 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка  
- ITRE_AD(2012)487786 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработена)  
- ITRE_AD(2012)486104 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)  
- ITRE_AD(2012)483825 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2013 г.  
- ITRE_AD(2012)486135 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции  
- ITRE_AD(2012)486103 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно 20 въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар  
- ITRE_AD(2012)480801 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията  
- ITRE_AD(2012)473711 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита  
- ITRE_AD(2011)472085 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно система от юрисдикции за разрешаване на патентни спорове  
- ITRE_AD(2011)472079 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно прегледа на Европейската политика за съседство  
- ITRE_AD(2011)470004 -  
-
ITRE