Evžen TOŠENOVSKÝ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Чехия)

Заместник-председател 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 16-12-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива  
- ITRE_AD(2013)514770 -  
-
ITRE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Обратна връзка