Evžen TOŠENOVSKÝ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (Чехия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Делегация за връзки с Япония
  • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- TRAN_AD(2017)606064 -  
-
TRAN 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021–2027 г.  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail (СП S2R) за финансовата 2016 година  
- TRAN_AD(2018)613310 -  
-
TRAN 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) CS  
 

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) CS  
 

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно уеднаквена лента за аварийно спиране за всички автомагистрали в Европейския съюз  
- P8_DCL(2016)0068 - Отпаднала  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 33 - 13-12-2016
Писмена декларация относно изграждането на Виа Карпатия – стратегически транспортен маршрут за източните региони на ЕС  
- P8_DCL(2016)0019 - Отпаднала  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 61 - 08-06-2016
Писмена декларация относно региона на Карпатите в ЕС  
- P8_DCL(2015)0073 - Отпаднала  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Дата на внасяне : 14-12-2015
Срок : 14-03-2016
Брой подписали : 47 - 15-03-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Обратна връзка