Olga SEHNALOVÁ : Писмени обяснения на вот 

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 183

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (A8-0125/2018 - Markus Pieper) CS  
 

Toto nařízení umožní leteckým společnostem, sdružením leteckých dopravců nebo členským státům v případě podezření narušení hospodářské soutěže nebo újmy mezi dopravci Unie a ostatními leteckými dopravci domáhat se šetření ze strany Komise. Věřím, že tak podpoří férovější prostředí, které pomůže nejen leteckým společnostem Unie, ale také ochránit pracovní místa.

Електронна информация за товарни превози (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) CS  
 

Elektronická komunikace v dopravě může přispět ke zjednodušení přeprav. Na přechodu na digitální prostředí vydělají dopravní podniky, kterým se sníží náklady, a také usnadní život řidičům, kteří nebudou muset převážet u sebe ve vozidle množství papírových kopií. Avšak vzhledem k vysokému počtu malých a středních podniků by měly na přechod na tento typ komunikace mít dostatečné přechodové období.

Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin) CS  
 

Evropská občanská iniciativa dává občanům Evropské unie možnost podílet se na tvorbě zákonů, které ovlivňují náš každodenní život. Ze zkušeností s dosavadním fungováním vyplývají některá doporučení na změny k přístupnějšímu využívání tohoto nástroje. Nová pravidla například usnadní přístup k evropské občanské iniciativě pro lidi s postižením, a to díky novým internetovým stránkám, mobilní aplikaci nebo kontaktním místům, která poskytnou bezplatnou poradnu. Vše bude vytvořeno s důrazem na přístupnost lidem s postižením. Proto jsem zprávu podpořila.

Застраховка при използването на моторни превозни средства (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) CS  
 

Plénum potvrdilo navrhované změny ve směrnici tak, jak jsme je přijali na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Hlavní výhodou, proč nová pravidla podporuji, je spravedlivé odškodnění poškozených v případě nehody. Osobně jsem chtěla – a jako sociální demokraté jsme to navrhli – více zohlednit sytém bonusů a malusů, který podporuje bezpečnější jízdní chování a na kterém vydělají řidiči, kteří nebourají. Doplnila bych, že nyní pracujeme také na legislativě, která má vybavit vozidla bezpečnostními prvky tak, aby v EU ubylo autonehod a zmírnily se jejich následky nejen pro řidiče, ale také pro chodce nebo cyklisty. Hlasovat o ní budeme na výboru IMCO příští týden 21. března 2019 a já jsem stínovou zpravodajkou.

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (A8-0456/2018 - Lara Comi) CS  
 

Tuto zprávu jsem podpořila, protože vyzývá k podpoře včasných plateb mezi podniky, což by podle mého názoru mělo být standardem. Dlouhá doba splatnosti dopadá nejvíce na malé a střední podniky, které často akceptují delší platební lhůty. Zpráva proto upozorňuje také na nutnost zlepšení postupu ověřování, jestli nedochází k umělému prodlužování lhůt splatnosti. Stávající směrnici považuji za vhodný nástroj pro vytvoření rovných podmínek v případě opožděných plateb, podniky nicméně stále nemají dostatek informací o prostředcích nápravy v případě opožděných plateb. Doufám, že se díky této zprávě podaří tuto situaci zlepšit.

Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) CS  
 

Každý z občanů Evropské unie, kterého zajímá práce unijních orgánů, si může snadno dohledat záznam plenárního zasedání nebo se podívat na průběh jednání výborů. Pokud by ho ale zajímala práce zástupců vlády z jeho státu, bohužel nemá šanci dohledat, jak na zasedání Rady vystupovali. Velmi jsem proto uvítala zprávu paní ombudsmanky, která na nedostatek transparentnosti Rady upozorňuje, a doufám, že Rada brzy přijme potřebná opatření ke zlepšení situace.

Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) CS  
 

Technický pokrok nelze zastavit, proto se i autonomní vozidla v běžném provozu stávají realitou. Tato zpráva předpokládá řadu pozitivních dopadů, například na dopravní nehodovost v důsledku omezení chyb řidiče, ovšem zmiňuje i témata, která jsou pro rychlejší zavádění této technologie důležitá, a tím je ochrana osobních údajů a přístup k datům. Považuji za důležité, aby uživatelé měli dostatečnou kontrolu nad tím, jaká data vozidlo vytváří a komu jsou poskytována, a byli dostatečně chráněni před možným zneužitím. Zároveň zpravodaj správně upozorňuje, že stále nejsou vyřešeny otázky spojené s provozem autonomních vozidel, jako jsou zodpovědnost za vozidlo a způsob jeho pojištění nebo etické zásady. Navíc se tato zpráva nezabývá pouze silniční dopravou, ale zohledňuje vliv autonomního řízení na železniční, leteckou a říční dopravu. Proto jsem se rozhodla tuto zprávu podpořit.

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) CS  
 

Vozidla pronajatá bez řidiče pro přepravu zboží jsou platná už 25 let. Za tu dobu se však situace v silniční dopravě změnila, proto musíme reagovat na aktuální potřeby. Navržená úprava umožní pronajmout vozidla v jiném členském státě, aby podniky mohly reagovat na výkyvy poptávky. Podpořila jsem pozici Evropského parlamentu také pro to, že podporuje návrh Komise, která požaduje, aby členské státy nově neměly mít možnost omezit najatá vozidla v případě, že podnik je v členském státě usazen a vozidlo splňuje všechny bezpečnostní požadavky a je oprávněno k provozu.

Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) CS  
 

Naprostou většinu pečovatelů, kteří poskytují podporu svým zdravotně postiženým, starším příbuzným nebo dětem s chronickým onemocněním či postižením, tvoří ženy. Přestože péče o jejich blízkého rodinného příslušníka v mnoha případech vyžaduje kapacitu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a neumožňuje žádné jiné zaměstnání, tři ze čtyř pečovatelů nedostávají za svou péči žádnou finanční náhradu. V mnoha případech nemají ani přístup k žádným sociálním výhodám. To má přímý dopad nejen na jejich současný příjem, ale i na jejich budoucí důchod, a ovlivňuje to situaci celé rodiny.
Vzhledem ke stárnoucímu evropskému obyvatelstvu je navíc pravděpodobné, že se situace bude zhoršovat a že nároky na pečovatele jenom porostou. Je proto nutné zaměřit se na rozvoj služeb, které by jim pomohly rozdělit si pečovatelské povinnosti tak, jak jim to vyhovuje – ať už by se rozhodli využívat pomoci a pečovatelských služeb u sebe doma nebo mimo domov. Zprávu, která poukazuje na nutnost investic do pečovatelských služeb, proto považuji za velmi potřebnou a podpořila jsem ji.

Лаймска болест (борелиоза) (B8-0514/2018) CS  
 

Nebezpečí přenosu lymské boreliózy kousnutím infikovaného klíštěte by nemělo být podceňováno, neboť se jedná o onemocnění, jehož důsledky mohou být velmi závažné a mít trvalý vliv na kvalitu života. S&D požaduje zvýšené úsilí v rámci boje se šířením a přenosem tohoto onemocnění na člověka a zlepšení úrovně včasné léčby. Vyzýváme Evropskou komisi k vypracování evropského plánu boje proti lymské borelióze, který by odpovídal závažnosti této tiché epidemie, k vytvoření evropské sítě pro lymskou boreliózu pro její sledování a též k vypracování společných pokynů pro prevenci u osob, u nichž je riziko onemocnění zvýšené z důvodu výkonu jejich povolání v přírodě. Podporuji posílení informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění, zajištění asistence praktickým lékařům a dostatečné finanční podpory pro výzkum, jenž bude moci zkvalitnit proces identifikace a léčby lymské boreliózy, která může ohrozit každého z nás.

Обратна връзка