Jan Philipp ALBRECHT

Изказвания на пленарно заседание

57

Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура (разискване)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(17)

Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура (разискване) (2)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(17)

Борбата с киберпрестъпността (кратко представяне)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(17)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

15

ДОКЛАД относно борбата с киберпрестъпността

LIBE
26-07-2017 A8-0272/2017

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

СТАНОВИЩЕ относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)

LIBE
24-11-2015 LIBE_AD(2015)567479

СТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Становища в качеството на докладчик в сянка

17

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)

IMCO
22-05-2018 IMCO_AD(2018)616831

СТАНОВИЩЕ относно Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи

LIBE
29-01-2018 LIBE_AD(2018)612195

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията

IMCO
21-11-2017 IMCO_AD(2017)609616

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

IMCO
21-11-2017 IMCO_AD(2017)608025

СТАНОВИЩЕ Към стратегия за електронна търговия

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно борбата с киберпрестъпността

IMCO
13-06-2017 IMCO_AD(2017)606009

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)

LIBE
12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

LIBE
09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038

Институционални предложения за резолюции

7

Предложение за резолюция относно мерките за борба с тероризма

04-02-2015 B8-0100/2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

12

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Комисията

  Enforcement of the Code of Conduct for Computerised Reservation Systems

20-03-2017 E-001860/2017 Комисията

  Consistency of the French 'TES' database with EU rules on the protection of personal data and CJEU case law

28-02-2017 E-001298/2017 Комисията

  Response to Parliament's resolution requesting protection for Edward Snowden

08-02-2017 P-000905/2017 Съвета

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Комисията

  Protection of personal data in Turkey

11-07-2016 E-005636/2016 Комисията

  Internet censorship in Turkey

11-07-2016 E-005635/2016 Комисията

  Implementation of the Flood Risk Management Directive as regards the rivers Este and Lühe

04-07-2016 E-005468/2016 Комисията

  World Check database listing individuals as linked to terrorism

10-02-2016 E-001213/2016 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

9

Заповедите за арест на Интерпол ("червени известия") и Турция

08-09-2017 O-000073/2017 Комисията

Заповедите за арест на Интерпол ("червени известия") и Турция

08-09-2017 O-000072/2017 Съвета

отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

10-01-2017 O-000003/2017 Комисията

Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

05-05-2015 O-000046/2015 Комисията

Европейски мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията

18-12-2014 O-000102/2014 Комисията