Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Член
 • Германия Bündnis 90/Die Grünen
 • Роден: 26 Март 1961 г., Bad Wildungen

Изказвания на пленарно заседание

38

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ (разискване)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Глифозат и процедури за разрешение (разискване)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (разискване)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

7

Становища в качеството на докладчик в сянка

15

СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2019 г.

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на прехраната и селското стопанство

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

СТАНОВИЩЕ относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

СТАНОВИЩЕ относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – Поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

СТАНОВИЩЕ относно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

СТАНОВИЩЕ относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

Институционални предложения за резолюции

6

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Предложение за резолюция относно трансмастните киселини (ТМК)

17-10-2016 B8-1115/2016

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно насърчаване на използването на биологични продукти в столовите

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Отпаднала

Детайли

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 75 - 25-01-2017

Писмена декларация относно разхищаването на храни

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Отпаднала

Детайли

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Дата на внасяне : 12-01-2015
Срок : 12-04-2015
Брой подписали : 179 - 17-04-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

32

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Комисията

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Комисията

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Комисията

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Комисията

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Комисията

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Комисията

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Комисията

  Failure to respect the Cartagena Protocol regarding the export of products obtained through so called 'new breeding techniques'

31-05-2017 P-003628/2017 Комисията

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Комисията

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

9

Запитване - Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година

21-07-2017 O-000063/2017 Комисията

Трансмастни киселини

13-07-2016 O-000106/2016 Комисията

Трансмастни киселини

13-07-2016 O-000105/2016 Съвета

Епидемията, предизвикана от вируса Зика

24-02-2016 O-000030/2016 Комисията

Безнаказаност на престъпленията на режима на Франко в испанската държава

07-12-2015 O-000157/2015 Комисията

Запитвания

2

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels