Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Германия
 • Роден: 3 Ноември 1956 г., München

Политически групи

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Заместник-председател

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Член

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по правни въпроси

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по петиции
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по петиции

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

65

Положението в Северна Корея

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Правото на разследване на Европейския парламент (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Доклади – в качеството на докладчик

3

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

33

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ Предложение за Регламент на Съвета за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г.

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Становища в качеството на докладчик в сянка

34

СТАНОВИЩЕ относно преговорите относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

СТАНОВИЩЕ относно разследващия доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на програмата за страните от еврозоната

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

СТАНОВИЩЕ относно 29-ти годишен доклад за контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

СТАНОВИЩЕ относно регулаторната пригодност на ЕС, субсидиарността и пропорционалността – 19-ти доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г.

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

СТАНОВИЩЕ относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година — всички раздели

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

СТАНОВИЩЕ относно предварителното планиране на политиката и дългосрочни тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

СТАНОВИЩЕ Бюджет за 2014 г. – Мандат за тристранна среща

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Предложения за резолюции

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно положението в Тайланд

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Парламентарни въпроси

6

  Implementation of the EU strategy for the Danube region with regard to navigability

18-07-2011 E-007406/2011 Комисията

  Amendment of Directive 2006/114/EC and transposition into domestic law of Directive 2005/29/EC

28-01-2011 E-000924/2011 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни