Verónica LOPE FONTAGNÉ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Испания)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 23-09-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство
 • 23-05-2018 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора  
- EMPL_AD(2018)615233 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно изоставащи региони в ЕС  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС  
- EMPL_AD(2017)601220 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г. (първо четене)  
- EMPL_AD(2017)595765 -  
-
EMPL 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на плодовете  
- P8_DCL(2016)0130 - Отпаднала  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 132 - 13-03-2017
Писмена декларация относно демографското бъдеще на Европа и предизвикателствата, поставени от застаряването на населението и обезлюдяването  
- P8_DCL(2015)0003 - Отпаднала  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Искра МИХАЙЛОВА , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Дата на внасяне : 12-01-2015
Срок : 12-04-2015
Брой подписали : 109 - 17-04-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси