Ивайло КАЛФИН

Политически групи

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Коалиция за България (България)

Заместник-председател

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по бюджети
 • 25.01.2012 / 22.01.2013 : Комисия по бюджети

Член

 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Комисия по бюджети
 • 23.01.2013 / 30.06.2014 : Комисия по бюджети

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

94

Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (разискване)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(20)

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(22)

Общи насоки за бюджета за 2015 г. — Раздел III (разискване)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(10)

Приток на сирийски бежанци на българските граници (разискване)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(17)

Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(15)

Доклади – в качеството на докладчик

9

ПРОЕКТ ЗА МЕЖДИНЕН ДОКЛАД с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

BUDG
12-10-2012 A7-0313/2012

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

18

Становища в качеството на докладчик

9

СТАНОВИЩЕ относно проекта на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление

BUDG
09-10-2013 BUDG_AD(2013)516802

СТАНОВИЩЕ относно препоръка към ЕСВД и Съвета относно преразглеждането през 2013 г. на организацията и функционирането на ЕСВД

CONT
19-03-2013 CONT_AD(2013)504205

СТАНОВИЩЕ относно въздействието върху предоставянето на помощ на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите

CONT
09-02-2012 CONT_AD(2012)478359

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза

ITRE
30-05-2011 ITRE_AD(2011)460955

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно записването на допълнителни акции от капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от страна на Европейския съюз вследствие на решението за увеличаване на въпросния капитал

BUDG
02-05-2011 BUDG_AD(2011)460940

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

ITRE
15-04-2011 ITRE_AD(2011)456881

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството

BUDG
15-09-2010 BUDG_AD(2010)443153

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност

CONT
01-07-2010 CONT_AD(2010)441269

СТАНОВИЩЕ относно дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика

BUDG
09-04-2010 BUDG_AD(2010)439962

Становища в качеството на докладчик в сянка

8

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза

ITRE
19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

CONT
21-10-2013 CONT_AD(2013)516714

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година

ITRE
27-09-2013 ITRE_AD(2013)519558

СТАНОВИЩЕ относно бюджета за 2014 г. – мандат за тристранната среща

ITRE
20-06-2013 ITRE_AD(2013)510513

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработена)

ITRE
04-06-2012 ITRE_AD(2012)486104

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

ITRE
01-06-2012 ITRE_AD(2012)486103

СТАНОВИЩЕ относно реформата на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес

ITRE
28-09-2011 ITRE_AD(2011)469885

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ – програма „Козлодуй“

BUDG
22-04-2010 BUDG_AD(2010)439828

Предложения за резолюции

11

Парламентарни въпроси

28

Прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав

06-03-2014 O-000046/2014 Комисията

Коментар на комисар Гюнтер Йотингер за България

30-05-2013 P-006105/2013 Комисията

Разследване на ЕК за такса за достъп до енергийната мрежа в България

27-03-2013 E-003484/2013 Комисията

Нелоялни търговски практики в търговията на дребно

07-03-2013 E-002707/2013 Комисията

Въвеждане на такса за достъп до енергийната мрежа в България

16-10-2012 E-009368/2012 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси