Barbara MATERA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Внос на движими културни ценности (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Ветеринарномедицински продукти (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка