Giovanni LA VIA : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик 
Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Насоки за политиките на заетост на държавите членки (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Giovanni LA VIA  
Giovanni LA VIA 

В EP NEWSHUB

 • Libertà e democrazia oggi sono minacciati da venti di razzismo e odio! Fermiamoli subito, non dimentichiamo la nostra storia e quello per cui abbiamo già combattuto nel passato! Il #26maggio #cambiamoinsieme ! Vota #saverioromano ! https://t.co/KtwzbtLHW2  https://t.co/KNfMpTlbSa 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • La Burocrazia per le imprese va eliminata! Vanno subito aboliti gli strumenti dello spesometro, gli studi di settore, e va eliminata Equitalia! Troppa burocrazia rallenta l’economia! Il #26maggio #cambiamoinsieme ! Vota #saverioromano ! https://t.co/KtwzbtLHW2  https://t.co/5EhG2G3Gb0 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • L'Europa deve aumentare gli investimenti per sostenere lo sviluppo e le opportunità del Paese nella digitalizzazione e nella cyber security!  Il #26maggio #cambiamoinsieme ! Vota #saverioromano ! https://t.co/KtwzbtLHW2  https://t.co/uU1JXq18NI 

  Публикуване:  
  на twitter 

Обратна връзка