Petru Constantin LUHAN

Политически групи

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

Член

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

642

Надзора на пазара на продукти (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Извадково изследване на работната сила (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Системи за гарантиране на депозитите (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Становища в качеството на докладчик в сянка

12

СТАНОВИЩЕ План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта през 2010–2012 г.

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

СТАНОВИЩЕ относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

СТАНОВИЩЕ относно привлекателността на инвестициите в Европа

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Предложения за резолюции

5

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно защитата на децата и техните права в контекста на имената на интернет домейните, насочени към децата

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Отпаднала

Детайли

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Илияна ЙОТОВА , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 230 - 10-12-2013

Писмена декларация относно борбата с множествената склероза в Европа

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Приета

Детайли

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Дата на внасяне : 09-05-2012
Срок : 13-09-2012
Дата на приемане : 13-09-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0357
Брой подписали : 408 - 13-09-2012

Предложения за акт на Съюза

1

Предложение за акт на Съюза относно правилата за доброволно етикетиране относно информацията за пригодността на храните за вегетарианци или вегани

27-11-2013 B7-0401/2013

Парламентарни въпроси

107

Възпалително заболяване на червата

15-04-2014 E-004776/2014 Комисията

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Комисията

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Комисията

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Комисията

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Комисията

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Комисията

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Комисията

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)