Monica MACOVEI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 27-10-2015 / 28-10-2015 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 29-10-2015 / 12-12-2016 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Independent (Румъния)

Председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 26-10-2015 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 03-06-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.  
- LIBE_AD(2016)589356 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи  
- LIBE_AD(2017)606049 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма (A8-0035/2018 - Javier Nart) RO  
 

Terorismul este finanțat în mare parte de banii spălați, care provin din activități de crimă organizată. Banii spălați sunt 3 și 4 trilioane de dolari anual. Băncile care nu fac tranzacții online, deci transparente, trebuie să rămână fără licențe.
Sursele terorismului sunt diverse. Pe lângă spălarea de bani, finanțările se fac prin donații prin intermediul asociațiilor nonprofit și strângeri de fonduri pe platforme online.
„Fără bani, jihadul moare”!
Este important ca unitățile de informații și analiză financiară să coopereze cu agențiile de informații și justiția, atât în interiorul statelor membre, cât și transfrontalier. La fel de importantă este investigarea documentelor publicate de jurnaliștii de investigație care au făcut descoperiri privind fraudele fiscale, spălarea de bani și corupția în milioane de documente, în Paradise și Panama Papers sau Laundromatul din Azerbaidjan.

Проектопрепоръки вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (B8-0660/2017) RO  
 

Trebuie să oprim grupul criminal care a pus stăpânire peste o mare parte din finanțele lumii prin transferuri și mutări de bani și proprietăți invizibile pentru orice control.
În primul rând, trebuie să garantăm accesul public necondiționat la beneficiarii reali ai tuturor companiilor și trusturilor economice, de moștenire, de caritate, toate, pentru că orice „poartă lăsată deschisă” va duce la mutarea banilor murdari.
Trebuie să interzicem acțiunile la purtător, prin care companii, bani, proprietăți se mută dintr-o mână în alta, în mod invizibil, anonim și necontrolat.
Trebuie să excludem posibilitatea înființării unor societăți fictive de tip „cutie poștală”, care există numai pentru evaziunea fiscală și spălarea de bani.

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0351/2017 - Michael Gahler) RO  
 

Niciun stat membru nu poate face față singur la provocările de astăzi. Trebuie să vorbim cu o singură voce și să construim o Uniune a securității și a apărării.
Mă bucură că am făcut progrese în această direcție, de la adoptarea Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a Uniunii, în iunie 2016. Dar mai avem pași importanți.
O strategie coerentă privind politicile de securitate și apărare înseamnă întărirea parteneriatului cu NATO, schimbul de informații în timp real, mobilizarea resurselor pe cercetare, training, coordonarea planurilor de apărare naționale și activarea imediată a Fondului european de apărare, pentru asigurarea unor operațiuni rapide și eficiente. Viața fiecărui cetățean european este o prioritate.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от отговорно корпоративно поведение във връзка с инвестирането в развиващите се държави  
- P8_DCL(2016)0133 - Отпаднала  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 103 - 13-03-2017
Писмена декларация относно деца бежанци, които се водят изчезнали  
- P8_DCL(2016)0119 - Отпаднала  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Мария ГАБРИЕЛ  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 45 - 22-02-2017
Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун  
- P8_DCL(2016)0118 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси