Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Последни дейности 

Внос на движими културни ценности (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (A8-0075/2016 - Clara Eugenia Aguilera García) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка