Мария ГАБРИЕЛ

Изказвания на пленарно заседание

146

Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)

01-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-01(17)

Положението в Бурунди

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(4.3)

Доклади – в качеството на докладчик

22

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

1

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно политическите отношения на ЕС с Индия

FEMM
04-05-2017 FEMM_AD(2017)604576

Становища в качеството на докладчик в сянка

9

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

СТАНОВИЩЕ относно прилагането въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

LIBE
12-04-2016 LIBE_AD(2016)575345

СТАНОВИЩЕ относно прилагането и преразглеждането на стратегията ЕС – Централна Азия

FEMM
04-12-2015 FEMM_AD(2015)569696

СТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност

AFET
10-02-2015 AFET_AD(2015)541336

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

AFET
10-02-2015 AFET_AD(2015)541332

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област

FEMM
04-02-2015 FEMM_AD(2015)541617

Институционални предложения за резолюции

108

Предложение за обща резолюция относно Южен Судан

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Предложение за обща резолюция относно бежанския лагер в Дадааб

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0368/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0367/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за резолюция относно бежанския лагер в Дадааб

15-05-2017 B8-0334/2017

Писмени декларации

6

Писмена декларация относно деца бежанци, които се водят изчезнали

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Отпаднала

Детайли

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Мария ГАБРИЕЛ

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 45 - 22-02-2017

Писмена декларация относно необходимостта от подкрепа и насърчаване на пригодността за заетост на младите хора в Евро-средиземноморския регион

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Отпаднала

Детайли

Tokia SAÏFI , Мария ГАБРИЕЛ , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO

Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 88 - 25-01-2017

Писмена декларация относно всеобщия достъп до майчиното здравеопазване

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Отпаднала

Детайли

Филиз ХЮСМЕНОВА , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Мария ГАБРИЕЛ , Caterina CHINNICI

Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 174 - 25-05-2016

Писмена декларация относно Европейска година на предприемачеството

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Отпаднала

Детайли

Емил РАДЕВ , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Мария ГАБРИЕЛ , Ева МАЙДЕЛ

Дата на внасяне : 11-11-2015
Срок : 11-02-2016
Брой подписали : 218 - 12-02-2016

Писмена декларация относно даряването на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Гласувани с мнозинство

Детайли

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Мария ГАБРИЕЛ , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Дата на приемане : 14-01-2016
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 01 към протокола от заседанието на 18-01-2016
Брой подписали : 388 - 15-01-2016

Писмена декларация относно учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени

09-02-2015 P8_DCL(2015)0004 Гласувани с мнозинство

Детайли

Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Мария ГАБРИЕЛ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA

Дата на внасяне : 09-02-2015
Срок : 09-05-2015
Дата на приемане : 09-05-2015
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 01 към протокола от заседанието на 18-05-2015
Брой подписали : 413 - 08-05-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

31

Икономически мерки в подкрепа на Хашемитското кралство Йордания

29-11-2016 E-008890/2016 Комисията

Либия и трансграничното сътрудничество в Средиземноморието

29-11-2016 E-008878/2016 Комисията

  EU reconstruction aid for Haiti in the wake of Hurricane Matthew

31-10-2016 E-008191/2016 Комисията

Помощ на ЕС за възстановяване на Хаити след урагана Матю

31-10-2016 E-008188/2016 Комисията

"Еразъм+" за Южното Средиземноморие

04-10-2016 E-007570/2016 Комисията

Засилване на борбата с финансирането на тероризма

25-07-2016 E-006045/2016 Комисията

Mрежа за осведоменост по въпросите на радикализацията

25-07-2016 E-006044/2016 Комисията

Етикетиране на страната на произход на меда

30-06-2016 E-005316/2016 Комисията

VP/HR - Изборния процес в Демократична република Конго

30-05-2016 E-004305/2016 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

8

Трафик на хора

24-03-2017 O-000024/2017 Комисията

Предотвратяване на изчезването на деца мигранти в Европа

03-02-2017 O-000009/2017 Комисията

Достъп до енергия в Африка

24-05-2016 O-000080/2016 Комисията

Нарушаване на свободното движение на стоки от страна на Гърция

03-03-2016 O-000041/2016 Комисията

25-та годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

16-10-2014 O-000073/2014 Комисията

Писмени обяснения на вот

5

Задължения в областта на визовата реципрочност (B8-0173/2017)

02-03-2017

. – Гласувах в подкрепа на тази ключова за България резолюция, с която Европейският парламент призовава Комисията да предприеме нужните мерки за съблюдаване на механизма за визова реципрочност. С този акт бе отправено силно послание за европейска солидарност към гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния, които все още се нуждаят от визи при пътувания до САЩ.
Комисията подчерта, че постигането на пълна реципрочност при премахването на визовия режим със Съединените щати представлява приоритет за ЕС при представянето на последния си доклад по темата през декември 2016 г. С приетата резолюция още веднъж бе потвърдена последователната и открита позиция на Европейския парламент по въпроса. Според нея Комисията е задължена законово да приеме делегиран акт за временно въвеждане на визи за гражданите на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за гражданите на пет държави – членки на ЕС, в това число и България.
Въпреки многобройните призиви от страна на Европейския парламент в тази връзка, Комисията все още не е предприела никакви законови мерки. С приемането на настоящата резолюция на Комисията се дава двумесечен срок това да се случи.

Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

. – Подкрепих приемането на доклада поради изложения в него задълбочен анализ на изпълнението на програмата „Европа за гражданите“ и отправените конструктивни препоръки.
Приближаването на Европейския съюз до неговите граждани винаги е била ключова цел на всички европейски институции, но то никога не е било толкова важно, колкото в контекста на настоящия дебат за бъдещето на Съюза. Важна препоръка в доклада е предложението за увеличаване на бюджета на програмата. Тя потвърждава ангажимента на Европейския парламент за подпомагане на дейности, популяризиращи ползите от европейския проект.
Друг положителен елемент от доклада е предложението следващият програмен период да бъде приет съобразно обикновената законодателна процедура, за да може Парламентът да има по-активна роля. В допълнение приветствам призива към Комисията за повишаване видимостта на програмата и разширяване осведомеността на обществеността относно нейните цели чрез споделяне на най-добри практики в комуникацията на националните звена за контакт. Не на последно място, подкрепям препоръката за провеждане на обучения и семинари по тази тема от националните звена за контакт за изготвяне на ясни предложения за проекти.

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада (A8-0028/2017 - Charles Tannock)

15-02-2017

. – Подкрепих споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада, тъй като то утвърждава общите ни ценности и поставя рамка за сътрудничество в сфери от взаимен интерес. Канада е стратегически партньор на ЕС и засиленият политически диалог ще допринесе за постигане на напредък в области като борбата с тероризма, миграцията и образованието.
Подобряването на сътрудничеството с трети държави е един от десетте приоритета на ЕНП в борбата с тероризма. Чрез разширеното партньорство ЕС и Канада поставят основа за създаването на съвместни механизми и предприемането на общи усилия на оперативно равнище. Това включва противодействие на екстремистките стратегии, както и намиране на общ подход за справяне с нововъзникващи заплахи.
Задълбоченото партньорство в управлението на границите представлява конкретна стъпка по предотвратяването и контролирането на незаконната миграция. В контекста на визовата политика за България са важни и поетите ангажименти за постигане на безвизово пътуване за всички граждани на ЕС и Канада.
Културата, образованието и младите хора също са във фокуса на сътрудничеството. Разширяването на възможностите за обмен, особено в областта на мобилността на младите, ще увеличи контактите между гражданите от двете страни на Атлантическия океан. Тези инициативи ще насърчат потока от идеи и ще допринесат за намирането на решения на общите предизвикателства.

 

Преразглеждане на европейския консенсус относно развитието (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser)

14-02-2017

. – Un ambitieux nouveau consensus européen sur le développement représente un changement de paradigme dans la coopération au développement, qui nous permettra de mieux répondre aux défis les plus complexes et interconnectés auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Cette résolution, est une contribution importante pour un agenda sur le développement durable basé sur l'ouverture, le multilatéralisme et l'objectif de prospérité partagée. Le leadership mondial de l'Union européenne en matière de développement est aujourd'hui plus que jamais nécessaire.
Cette résolution contient une affirmation forte sur l'éradication de la pauvreté en tant qu'objectif principal de la politique de développement de l'UE. Aussi, elle reconnaît les défis posés par les changements dans le paysage international, y compris la fragilité et l'instabilité politique, économique et sécuritaire accrues.
Ainsi, nous devons trouver de nouvelles manières d'atteindre les priorités de développement dans les pays fragiles et touchés par les conflits, notamment en établissant des liens plus étroits de coopération.
Dans ce cadre, nous devons assurer une plus grande cohérence entre les politiques de l'Union et la coordination avec les États membres, ainsi qu’entre les principes d'efficacité du développement et les tendances mondiales telles que les migrations, la sécurité et la protection des droits humains.

 

Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)

14-02-2017

. – L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union. Par conséquent, nous devons jouer un rôle de premier plan dans l'accomplissement plein du cinquième objectif du développement durable: autonomiser les femmes et les filles dans le monde entier. Ainsi, ce principe directeur doit se traduire par l'élaboration et mise en œuvre de politiques et lois accompagnées d'une mobilisation des ressources nécessaires pour concrétiser les droits des femmes. Ces politiques européennes doivent viser l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes; l'équilibre homme-femmes à tous les niveaux du processus décisionnel; et, l'accès égal à l'emploi et à une rémunération égale pour un travail égal. De plus, nous devons veiller à la cohérence entre les politiques internes et externes de notre Union. C'est pourquoi, nous devons soutenir les programmes internationaux qui veillent à renforcer l'accès des femmes et des filles à une éducation et à une formation professionnelle de qualité. De la même manière, nous devons soutenir l’entrepreneuriat féminin, notamment en éliminant les obstacles et les préjugés sociaux. Enfin, nous devons confirmer notre engagement au programme d'action de Pékin, ainsi qu'envoyer un message fort pour la ratification de la Convention d'Istanbul par tous les États Membres.