David CAMPBELL BANNERMAN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

Председател 

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Ирак

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Ирак
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно корупцията и правата на човека в трети държави  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности  
- INTA_AD(2017)599646 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година  
- INTA_AD(2016)582234 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации