Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Съковчежник
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 9 Октомври 1978 г., Stroud

Изказвания на пленарно заседание

28

Пожарна безопасност в сградите (разискване)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Уреждане на изхода от спортни срещи

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Трансатлантическите потоци от данни (разискване)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

17

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

СТАНОВИЩЕ относно План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Становища в качеството на докладчик в сянка

24

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

СТАНОВИЩЕ относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

СТАНОВИЩЕ относно Европейския съюз за отбрана

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Предложения за резолюции

6

Писмени декларации

3

Писмена декларация относно повишаването защитата на потребителите във връзка с несъответствията между рекламираните и действителните скорости на широколентовия интернет

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Отпаднала

Детайли

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 109 - 28-07-2016

Писмена декларация относно забраната за „притежаване“ на европейски спортисти от трети лица

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Отпаднала

Детайли

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Дата на внасяне : 11-11-2015
Срок : 11-02-2016
Брой подписали : 95 - 12-02-2016

Писмена декларация относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Гласувани с мнозинство

Детайли

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Дата на внасяне : 27-04-2015
Срок : 27-07-2015
Дата на приемане : 27-07-2015
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 02 към протокола от заседанието на 07-09-2015
Брой подписали : 394 - 28-07-2015

Парламентарни въпроси

40

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Комисията

Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

16-05-2017 O-000042/2017 Комисията

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Комисията

Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

14-02-2017 O-000013/2017 Комисията

отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

10-01-2017 O-000003/2017 Комисията

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Комисията

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Комисията

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Комисията

  Commercial clothes collection industry - EU-Ukraine DCFTA

28-04-2016 E-003444/2016 Комисията

  Sports funding criteria

07-04-2016 E-002823/2016 Комисията

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels