Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Съковчежник
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 9 Октомври 1978 г., Stroud

Изказвания на пленарно заседание

30

Пожарна безопасност в сградите (разискване)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Уреждане на изхода от спортни срещи

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

19

ДОКЛАД Към стратегия за електронна търговия

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

СТАНОВИЩЕ относно План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Становища в качеството на докладчик в сянка

29

СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

СТАНОВИЩЕ относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

СТАНОВИЩЕ относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

СТАНОВИЩЕ относно пакета от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

СТАНОВИЩЕ относно тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

Институционални предложения за резолюции

6

Писмени декларации

3

Писмена декларация относно повишаването защитата на потребителите във връзка с несъответствията между рекламираните и действителните скорости на широколентовия интернет

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Отпаднала

Детайли

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 109 - 28-07-2016

Писмена декларация относно забраната за „притежаване“ на европейски спортисти от трети лица

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Отпаднала

Детайли

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Дата на внасяне : 11-11-2015
Срок : 11-02-2016
Брой подписали : 95 - 12-02-2016

Писмена декларация относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Гласувани с мнозинство

Детайли

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Дата на внасяне : 27-04-2015
Срок : 27-07-2015
Дата на приемане : 27-07-2015
Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 02 към протокола от заседанието на 07-09-2015
Брой подписали : 394 - 28-07-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Комисията

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Комисията

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Комисията

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Комисията

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Комисията

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Комисията

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Комисията

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Комисията

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Комисията

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

7

Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

16-05-2017 O-000042/2017 Комисията

Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

14-02-2017 O-000013/2017 Комисията

отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

10-01-2017 O-000003/2017 Комисията

Повишена заплаха от тероризъм

14-12-2015 O-000160/2015 Съвета

Положението в стоманодобивния сектор

05-11-2015 O-000139/2015 Комисията

Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

05-05-2015 O-000046/2015 Комисията

Писмени обяснения на вот

1

 

Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels