Ricardo CORTÉS LASTRA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател 

 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

Заместник-председател 

 • 16-09-2009 / 08-12-2010 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 10-11-2010 / 10-11-2010 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 10-11-2010 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно премахването на изтезанията в световен мащаб  
- DEVE_AD(2014)521752 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН  
- DEVE_AD(2013)514618 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно предизвикателството „нулев глад“ на Организацията на обединените нации  
- P7_DCL(2013)0004 - Отпаднала  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 112 - 15-07-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси