Ulrike LUNACEK
  • Ulrike
    LUNACEK
  • Австрия
  • Роден: 26 Май 1957 г., Krems a.d. Donau

Изказвания на пленарно заседание

349

Нова европейска програма за умения (разискване)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

Нова европейска програма за умения (разискване) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

Северен поток 2 (разискване)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

Северен поток 2 (разискване) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(5.1)

Състояние на Съюза (разискване)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Доклади – в качеството на докладчик

3

ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна

AFET
21-12-2015 A8-0372/2015

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

7

ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора

AFET
02-03-2017 A8-0050/2017

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

AFET
25-10-2016 AFET_AD(2016)589215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Становища в качеството на докладчик в сянка

1

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“)

LIBE
22-03-2016 LIBE_AD(2016)573202

Институционални предложения за резолюции

81

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0459/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the case of Afgan Mukhtarli and the situation of media in Azerbaijan

12-06-2017 B8-0415/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Въпроси, изискващи писмен отговор

45

  Alleged deal with Libyan militias to stem migrant flows

05-09-2017 E-005531/2017 Комисията

  Unpaid internships at the European Commission

14-07-2017 E-004895/2017 Комисията

  Women in Colombia

13-07-2017 E-004761/2017 Комисията

  Breakdown of documents by security classification levels

20-06-2017 E-004072/2017 Съвета

  VP/HR - EU reaction to attacks on human rights defenders in Honduras

29-03-2017 E-002214/2017 Комисията

  Meeting between President Ilham Aliyev and President Juncker

16-02-2017 E-001049/2017 Комисията

  Initiatives aimed at increasing access to healthcare services for Roma in the European Union

27-01-2017 E-000456/2017 Комисията

  Reintroduction of forced sterilisation of transgender persons in Slovakia

28-11-2016 E-008856/2016 Комисията

  Commissioner Günther Oettinger's racist, homophobic and sexist comments

16-11-2016 E-008588/2016 Комисията

  VP/HR — Protection of LGBTI people in Morocco

08-11-2016 P-008430/2016 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

21

Заповедите за арест на Интерпол ("червени известия") и Турция

08-09-2017 O-000073/2017 Комисията

Заповедите за арест на Интерпол ("червени известия") и Турция

08-09-2017 O-000072/2017 Съвета

Свиващото се пространство за гражданското общество

15-06-2017 O-000056/2017 Комисията

Свиващото се пространство за гражданското общество

15-06-2017 O-000055/2017 Съвета

Признаване на периоди на училищно образование в чужбина

02-06-2017 O-000048/2017 Комисията

Международен ден на ромите

08-03-2017 O-000017/2017 Комисията

Международен ден на ромите

08-03-2017 O-000016/2017 Съвета

отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

10-01-2017 O-000003/2017 Комисията

Писмени обяснения на вот

1

 

Борбата срещу тероризма (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

. – I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.