Ivo VAJGL : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка